CATE - Cluster for Accelerator Technology
Fra medicin til motorer. Acceleratorteknik kan hjælpe os med at forstå hverdagens mysterier på molekylærniveau. CATE-projektet vil styrke samarbejdet i regionen omkring acceleratorteknik og højne vidensdelingen inden for emnet.

Behov för kunskap om acceleratorteknik
Behovet och efterfrågan av detta projekt har främst uppstått i samband med beslutet att placera ESS och MAX IV i Lund. Dessa forskningsanläggningar förväntas inom en snar framtid lägga ut beställningar av olika komponenter. I nuläget finns det inte något företag i regionen som enskilt kan bygga utrustning av den typ som det kommer att finnas efterfrågan på. Istället behöver insatser från företag med olika typer av specialistkunskap koordineras och i vissa fall behöver kompetensen vidareutvecklas. Konstruktion av ett acceleratorsteg kräver exempelvis kunskaper i elektronstrålesvetsning, vakuumkärlskonstruktion, kryoteknik för överföring och lagring av flytande kväve och helium, precisionsbearbetning av högrent koppar, ytbeläggning av kopparytor med niob genom sputteringteknik, beräkningar av elektromagnetiska radiofrekvensfält i kaviteter och transmissionsledningar, antennkonstruktion för utläsning av elektrisk effekt samt diverse detektor- och datainsamlingstekniker för kontroll av den accelererade partikelstrålen.

Regional samarbetsstruktur
Föreliggande projekt syftar till öka regionens kännedom om regionens ESS relevanta företag, att skapa bestående gränsöverskridande företagssamarbeten samt att ge regionala företag, i samarbete med varandra och akademin, möjlighet till gemensam kompetensutveckling om hur de kan bidra till design, produktion och underhåll av de planerade forskningsanläggningarna. Projekt syftar till att med hjälp av triple-helix utveckla ett nytt gränsöverskridande spetskompetens/kluster i regionen där den gemensamma nyttan är större än vinsten för det enskilda företaget. De regionala företagens medvetenhet och kompetens stärks och genom projektet blir ett urval av företag inbjudna till att leverera komponenter för att tillsammans bygga ett accelerationsteg av modern typ för en anläggning av den typ som kommer att byggas i Lund genom "learning by doing".

Projektet är baserat på de deltagande universitetsgruppernas kunskaper och erfarenheter inom fältet. Genom projektet skapas en regional samarbetsstruktur mellan akademin och industrin inom detta fält. Genom nyfunna samarbeten kan företagen också långsiktigt konkurrera globalt inom området. Vad gäller ESS förväntas konstruktionsfasen pågå till ca 2019 varefter en utnyttjandeperiod om ca 20 år följer. Under denna period kommer utvecklings- och underhållsarbete också att vara nödvändigt. Regional kompetens inom fältet förväntas därför efterfrågas under överskådlig framtid.

Mere om CATE

CATE - hvad er CATE

Præsentation: "CATE - Cluster for Accelerator Technology"

CATE-projektet har lavet en præsentation af projektet. Se den ved at klikke på billedet.

 CATE rapport

Folder til virksomheder: "Bli en del av Skandinaviens high-tech!"

Fakta om projektet

Projektleder:

Caroline Hansson / Claes Fahlander

caroline.hansson@luopen.lu.se / claes.fahlander@nuclear.lu.se

+46 46 222 17 47 / +46 46 222 03 32

Webside:

www.cateproject.se

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Lunds universitet

Norsk Prosjekteier: Universitetet i Oslo

Projektpartnere: Medfinansiering:
Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Væksthus Midtjylland, Aarhus Universitet, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Sjælland, Force Technology, DTU/Risö.

Parter som deltar i projektet utan medfinansiering:
Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Dansk Industri, Oslo Teknopol

Projektperiode: 1. januar 2011 - 30. juni 2014

Projektets samlede budget: 1 806 469 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 773 045 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 104 151 EUR

Projektleder: Caroline Hansson / Claes Fahlander

E-mail: caroline.hansson@luopen.lu.se / claes.fahlander@nuclear.lu.se

Tel: +46 46 222 17 47 / +46 46 222 03 32

Webside: www.cateproject.se

Projektnyheter